1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Přijímací řízení

Termín pro podání přihlášky ke studiu na SŠ:  do 1.3. 2021

1. řádný termín JPZ:  12. duben 2021

2. řádný termín JPZ:  13. duben 2021

Zpřístupnění výsledků ředitelům škol: 28. duben 2021

Kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se na celkovém hodnocení podílí 66,67%. Celkové hodnocení za oba testy (ČJL a MAT) představuje součet lepších bodových hodnocení.

Školní přijímací zkouška (ŠPZ) se na celkovém hodnocení podílí 33,33%

  1. písemný test z anglického jazyka (ŠPZAJ) – max. 10 bodů
  2. písemný test ze všeobecných znalostí (ŠPZVZ) – max. 10 bodů
  3. pohovor v českém a anglickém jazyce (ŠPZČAJ) – max. 20 bodů
  4. hodnocení předešlého vzdělávání (HPV) – max. 10 bodů (zohlední se prostý aritmetický průměr prospěchu z 2. pololetí ročníku ZŠ, popřípadě  odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií a průměrného prospěchu žáka v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, popřípadě odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, popřípadě odpovídajících posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky; známka z chování se do průměru nezapočítává)

HPV

počet bodů průměrný prospěch
10 1,00
9 1,10 – 1,20
8 1,21 – 1,30
7 1,31 – 1,40
6 1,41 – 1,50
5 1,51- 1,60
4 1,61 – 1,70
3 1,71 – 1,80
2 1,81 – 1,90
1 1,91 – 2,00
0 2,01 – více

 

Je-li uchazeč v přechozím vzdělávání hodnocen slovně, postupuje se v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 školského zákona, tj. škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace a při přijímacím řízení se pak vychází z této klasifikace.

Uchazeči, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol, budou poslední dvě vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené. V případě, že nebude hodnocení uvedené na zahraničním vysvědčení odpovídat hodnocení dle školského zákona, bude pro potřeby výpočtu průměru z celkového hodnocení převedeno ředitelkou školy v souladu s platnou legislativou.

Pro potřeby přijímacího řízení každému uchazeči budou přiděleny body podle vzorce:

JPZ + ŠPZAJ + ŠPZVZ + ŠPZČAJ + HPV

Uchazeči budou přijati podle pořadí, které bude určeno bodovým součtem, a to tak, že prvním bude uchazeč s nejvyšším součtem bodů, v předpokládaném počtu 50. V případě shodného celkového počtu získaných bodů o přijetí rozhoduje vyšší součet bodů za zkoušky z českého jazyka a literatury a  z matematiky (JPZ).

Kritéria a maximální dosažitelný počet bodů v dílčích částech:

JPZ =  100 bodů (max. 50 bodů za  ČJL; max. 50 za MAT)

ŠPZAJ = 10 bodů

ŠPZVZ = 10 bodů

ŠPZČAJ = 20 bodů

HPV = 10 bodů

Informace pro uchazeče – cizí státní příslušníky

Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 20, odstavec 4 se osobám, které nejsou státními příslušníky České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, při přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání těchto osob v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří pohovorem.

Doplňující podmínky k přijetí ke studiu na 1.Slovanském gymnáziu a JŠ s právem SJZ pro uchazeče – cizí státní příslušníky:

  1. Absolvování jazykové přípravy českého jazyka v rozsahu minimálně 80 hodin.
  2. Ověření základní gramotnosti z českého jazyka školní zkouškou, a to nejpozději do 30 dnů od nástupu ke studiu.
  3. Rozšiřující a upevňující znalosti z českého jazyka se budou nadále od počátku řádného studia realizovat průběžným zdokonalovacím studiem.
  4. Nejpozději v den nástupu ke studiu předložit oprávnění k pobytu na území České republiky.

Chcete přestoupit na 1. Slovanské gymnázium z jiné střední školy?

V případě Vašeho zájmu o přestup na 1. Slovanské gymnázium je nutné postupovat následujícím způsobem:

1) domluvit si osobní schůzku s vedením školy

2) připravit si na tuto schůzku potřebné dokumenty:

  1. a) vyplnit žádost o přestup (ke stažení na webových stránkách gymnázia)
  2. b) přinést všechna vysvědčení ze středoškolského vzdělání

Na základě výsledků z předchozího středního vzdělávání stanoví ředitelka gymnázia předměty, ze kterých budete konat rozdílové zkoušky.

V případě úspěšného vykonání rozdílových zkoušek a volného místa v daném ročníku Vám bude předáno rozhodnutí o přijetí a po podpisu smlouvy o vzdělávání se stanete žákem 1. Slovanského gymnázia.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+