1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Řádně vyplněné přihlášky se přijímají do 1. března 2020!

Přihlášku je možné odevzdat osobně na studijním oddělení gymnázia nebo zaslat poštou na adresu Masná 700/13, 110 00 Praha 1.

Části přijímací zkoušky ve šk. roce 2019/20

Jednotná přijímací zkouška – státní část:

 • Český jazyk
 • Matematika

Žák cizinec v souladu s § 60b zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění skládá jednotnou přijímací zkoušku pouze z předmětu matematika. Znalost českého jazyka u žáka cizince bude ověřena při pohovoru vlastní části přijímacího řízení.

Vlastní přijímací zkouška (14. a 15. 4.) 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky:

 • Písemný test z anglického jazyka
 • Písemný test ze všeobecných znalostí
 • Pohovor v českém a anglickém jazyce
 • Hodnocení předešlého vzdělávání

Při motivačním pohovoru bude přihlíženo především k předchozím studijním výsledkům a úspěchům, k úrovni vyjadřovacích schopností a k motivaci ke studiu.

Státní část přijímací zkoušky tvoří 70 % přijímací zkoušky. Všechny části interní části přijímací zkoušky mají stejnou váhu.

Chcete se na zkoušku co nejlépe připravit? Zapište se do přípravných kurzů.

Kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se na celkovém hodnocení podílí 70 %. Celkové hodnocení za oba testy (ČJL a MA) představuje součet lepších bodových hodnocení.

Školní přijímací zkouška (ŠPZ) se na celkovém hodnocení podílí 30 %. K úspěšnému splnění ŠPZ je povinné splnění jednotlivých kritérií.

 • Písemný test z anglického jazyka – dosažení min. 50% z celkového bodového hodnocení
 • Písemný test ze všeobecných znalostí – dosažení min. 50% z celkového bodového hodnocení
 • Pohovor v českém a anglickém jazyce – max. 10 bodů
 • Hodnocení předešlého vzdělávání – max. 10 bodů

Maximální počet přijímaných uchazečů je 50.

Informace pro uchazeče – cizí státní příslušníky

Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 20, odstavec 4 se osobám, které nejsou státními příslušníky České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, při přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání těchto osob v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří pohovorem.

Doplňující podmínky k přijetí ke studiu na 1.Slovanském gymnáziu a JŠ s právem SJZ pro uchazeče – cizí státní příslušníky:

 1. Absolvování jazykové přípravy českého jazyka v rozsahu minimálně 80 hodin.
 2. Ověření základní gramotnosti z českého jazyka školní zkouškou, a to nejpozději do 30 dnů od nástupu ke studiu.
 3. Rozšiřující a upevňující znalosti z českého jazyka se budou nadále od počátku řádného studia realizovat průběžným zdokonalovacím studiem.
 4. Nejpozději v den nástupu ke studiu předložit oprávnění k pobytu na území České republiky.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání se vyhlašují do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, a to zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů na webových stránkách školy (www.slovgym.cz) a na nástěnce školy pod evidenčním číslem uchazeče . Přijatým i nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy škola zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Konkrétní informace a termíny přijímacích zkoušek budeme doplňovat průběžně.

Chcete přestoupit na 1. Slovanské gymnázium z jiné střední školy?

V případě Vašeho zájmu o přestup na 1. Slovanské gymnázium je nutné postupovat následujícím způsobem:

1) domluvit si osobní schůzku s vedením školy

2) připravit si na tuto schůzku potřebné dokumenty:

 1. a) vyplnit žádost o přestup (ke stažení na webových stránkách gymnázia)
 2. b) přinést všechna vysvědčení ze středoškolského vzdělání

Na základě výsledků z předchozího středního vzdělávání stanoví ředitelka gymnázia předměty, ze kterých budete konat rozdílové zkoušky.

V případě úspěšného vykonání rozdílových zkoušek a volného místa v daném ročníku Vám bude předáno rozhodnutí o přijetí a po podpisu smlouvy o vzdělávání se stanete žákem 1. Slovanského gymnázia.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+