1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturitní zkouška

Maturitní předměty

 • Dva povinné
 • Dva nepovinné (povinně-volitelné)

Jak se píše maturitní práce

Maturitní práce má určitá striktní pravidla, která najdete mezi dokumenty ke stažení níže.

Postup pro stanovení témat, termíny a podmínky odevzdání práce naleznete zde.

Základní informace k maturitní zkoušce

 • Od roku 2011 se maturitní zkouška skládá ze dvou částí – společné a profilové. Pro získání maturitního vysvědčení musíte úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. V rámci společné části musí maturant úspěšně vykonat 2 povinné zkoušky a může konat až 2 zkoušky nepovinné.
 • Profilová část je primárně v kompetenci ředitelů jednotlivých středních škol a o její organizaci a průběhu tedy žáky informuje škola.
 • Na složení maturitní zkoušky má každý žák celkem 3 pokusy. První pokus je řádný a zbylé dva opravné.
 • Maturitní zkoušku musejí žáci vykonatel nejpozději do 5 let od data ukončení posledního ročníku středoškolského studia.

Povolené pomůcky při společné části:

 • Matematika: matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, psací a rýsovací potřeby, kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.
 • Český jazyk a literatura: u didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky, při písemné práci lze využít Pravidla českého pravopisu.
 • Cizí jazyk: u didaktického testu nejsou žádné pomůcky povoleny. Při písemné práci můžete použít slovník, nesmí však obsahovat přílohy věnované písemnému projevu. Slovník můžete použít i při ústní zkoušce.

Organizace (termíny) maturitní zkoušky

Kdy vykonáte maturitní zkoušku úspěšně?

 • Musíte vykonatel úspěšně všechny povinné zkoušky obou částí maturitní zkoušky, tj. profilové (školní) části i společné (státní) části.
 • Komplexní zkoušku společné části z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka absolvujete, když úspěšně složíte všechny její dílčí zkoušky, tj. didaktický test, písemnou práci i ústní zkoušku.
 • Výsledky nepovinných zkoušek nemají na složení maturity vliv.

Co když neuspějete v řádném termínu?

 • Opravné zkoušky se konají pouze z povinných zkoušek. Z nepovinných zkoušek opravou zkoušku dělat nemůžete.
 • Z každé zkoušky (předmětu) máte možnost konat dvě opravné zkoušky; na složení opravné zkoušky máte nejvýše 5 let od neúspěšného ukončení posledního ročníku střední školy.
 • Opakujete vždy pouze tu zkoušku, resp. dílčí zkoušku, kterou jste nevykonali úspěšně. V případě komplexní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk) to tedy znamená, že opravujete tu dílčí zkoušku, kterou jste v předešlém pokusu nevykonali úspěšně. Dílčí zkoušky, které byly vykonány úspěšně, již neopakujete.
 • Pokud po předání výsledků zjistíte, že jste maturitu neudělali, a chcete opravnou zkoušku konat v následujícím termínu, podejte přihlášku k opravné zkoušce řediteli školy nejpozději do června 2023. 
 • Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce si nelze změnit předmět.

 

Co když se nemůžete ke zkoušce dostavit?

 • Když se z jakýchkoli důvodů ke zkoušce nedostavíte, omluvte svoji neúčast řediteli školy písemně nejpozději do tří pracovních dnů po konání zkoušky. O uznání omluvy rozhoduje ředitel školy, je tedy třeba se informovat přímo ve škole.
 • Pokud svoji účast neomluvíte nebo ředitel školy vaši omluvu neuzná, daná zkouška se automaticky považuje za neúspěšně vykonanou. V případě, že se jedná o povinnou zkoušku, můžete konat opravnou zkoušku. Opravu nepovinné zkoušky nekonáte.
 • Pokud chcete konat náhradní nebo opravnou zkoušku ještě v letošním roce, musíte podat přihlášku řediteli školy, a to do 25. června 2023.   Náhradní nebo opravnou zkoušku můžete vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.
 • Konání nepovinné zkoušky v náhradním termínu není nutné, je ale možné. Výsledek hodnocení nepovinných zkoušek nemá vliv na celkové hodnocení maturitní zkoušky, a tedy ani na vydání maturitního vysvědčení. Jestliže se ale chcete k náhradní nepovinné zkoušce přihlásit v podzimním zkušebním období, musíte podat přihlášku také do června. V září po vykonání zkoušky dostanete druhé maturitní vysvědčení s výsledkem nepovinné zkoušky.

 

Převod bodů na známku a celkový prospěch

(bude aktualizováno v souladu s novelou vyhlášky č. 177/2009 o ukončování vzdělávání ve středních školách, konzervatořích a VOŠ)

Váš výkon u každé ze zkoušek, komplexních zkoušek a dílčích zkoušek společné maturitní zkoušky bude uveden na protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky ve formě procentních bodů. Na maturitním vysvědčení však budete mít (stejně jako výsledky profilových zkoušek) svůj dosažený výkon ze zkoušek (předmětů) ohodnocen známkami.

 

Po maturitních zkouškách

 • Výpis – každý maturant, který bude konat ve společné části zkoušku formou didaktického testu, dostane tzv. výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky.
 • Protokol – všichni, kteří budou konat společnou část maturitní zkoušky, obdrží protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.
 • Maturitní vysvědčení dostane každý, kdo úspěšně absolvuje všechny povinné zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky.

 

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky

 • Máte-li závažné pochybnosti o správnosti výsledku své zkoušky nebo máte-li pochybnosti o tom, zda zkouška proběhla korektně, můžete podat „odvolání“, tj. žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky. Stejně tak můžete postupovat i v případě, že jste byli ze zkoušky vyloučení a máte pochybnosti o důvodech vyloučení.
 • Každý má právo nahlédnout do materiálů, které se týkaly jeho osoby a mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky. Školský zákon vám dává možnost podívat se po skončení zkoušek a po zpracování testů a písemných prací do vašich záznamových archů, které se na škole musí archivovat. O možnost nahlédnutí do zkušební dokumentace požádejte ředitele školy, ve které se zkouška konala.

Zdroj: Žákovský průvodce maturitní zkouškou (CERMAT) dle maturita.cermat.cz.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+