1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Základní údaje

1. Slovanské gymnázium je střední škola zaměřená na kvalitní všeobecné vzdělání. 

Filozofie školy předpokládá mezinárodní charakter, modernizaci a zdraví dětí. 

Učební plán školy se zaměřuje i na humanitní předměty, jakožto Politologie, Právo, Diplomacie a mezinárodní vztahy a Ekonomie.

 

Pomaturitní studium

Kromě klasického studia a jazykových kurzů nabízíme také možnost ročního pomaturitního studia pro ty, kteří ještě s výběrem vysoké školy nemají jasno, nebo chtějí své jazykové schopnosti dostat o dva znalostní stupně výše.

 

Zázemí pro studenty

Budova školy se nachází v krásném prostředí historického centra Prahy. Studenti mohou využívat školní jídelnu. V areálu školy je k dispozici WiFi.

Naši studenti se pravidelně účastní soutěží všeho druhu, na kterých sklízí řadu úspěchů. Samozřejmostí je i široké spektrum mimoškolních aktivit a akcí. Ve škole fungují žákovský a sportovní klub. Pro chvíle oddechu je k dispozici například i pingpongový stůl a stolní fotbálek.

 

Struktura školy

Škola vznikla v roce 2006 v Praze a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Studium probíhá v souladu s učebním plánem stanoveným rámcovým vzdělávacím programem.

 

Požadavky na pedagogy

Pedagogickým pracovníkem na 1. Slovanském gymnáziu a jazykové škole s právem státní zkoušky může být osoba, která splňuje (v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb.,  o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, § 1 – 9) tyto požadavky:

  • Je plně způsobilá k právním úkonům.
  • Má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává.
  • Je bezúhonná.
  • Je zdravotně způsobilá.
  • Prokáže znalost českého jazyka.
  • Má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává:

 

(1) Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu

a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy,

b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy,

c) ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného všeobecně-vzdělávacího předmětu, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy,

d) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy, nebo

3. doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace,

e) podle § 8 odst. 1 písm. a) jen pro výuku na nižším stupni víceletého gymnázia,

f) zaměřeném na tělesnou výchovu a sport jen pro výuku tělesné výchovy, nebo

g) podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka.

 

(2) Učitel odborných předmětů střední školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu

a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů odborných předmětů střední školy

b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu,

c) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu, nebo

d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu

v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo

3. studiem pedagogiky.

 

Zájemci o pedagogickou činnost z řad cizinců nebo Čechů, kteří získali odbornou kvalifikaci v cizině jsou povinni před nástupem do školy předložit doklady v souladu s pokynem zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států.

 

1. Slovanské gymnázium nabízí zájemcům o studium následující obory:

Obor Zaměření Kód Forma Jazyk výuky
Gymnázium Všeobecné 79-41-K/41 Denní Čeština
Gymnázium Všeobecné 79-41-K/41 Denní Čeština, vybrané předměty v anglickém jazyce
Gymnázium Všeobecné 79-41-K/41 Dálková Čeština

 

Právní informace:

1.Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

se sídlem Masná 700/13, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Identifikační číslo: 71 340 769

Resortní identifikátor: 651 028 922

Právní forma: školská právnická osoba zapsaná v rejstříku školských právnických osob, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve složce 2006 pod pořadovým číslem 087

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+