1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka školy rozhodla v souladu s platnými právními předpisy o konání přijímacích zkoušek na střední školu o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení.


Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

Výsledky PZ denní studium_přijatí

Výsledky PZ denní studium_přijatí na jinou školu

Výsledky PZ denní studium_nepřijatí

Výsledky PZ dálkové studium


ORGANIZACE PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitelka školy rozhodla v souladu s platnými právními předpisy, konkrétně se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o konání přijímacích zkoušek na střední školu a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče do 1. ročníku čtyřletého studia 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Ve školním roce 2024 / 2025 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky přijímá:

 • pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté, dálková forma: celkově 20 žáků
 • pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté, denní forma: celkově 100 žáků

Termíny jednotné přijímací zkoušky

 1. termín: pátek 12. dubna 2024*
 2. termín: pondělí 15. dubna 2024 **

náhradní termín jednotné přijímací zkoušky: pondělí 29. dubna 2024
** náhradní termín jednotné přijímací zkoušky: úterý 30. dubna 2024

Obsah přijímacích zkoušek

 1. PÍSEMNÝ TEST Z PŘEDMĚTU MATEMATIKA (JPZ) čas 70 min; max 50 bodů (30 % celé přijímací zkoušky)
 2. PÍSEMNÝ TEST Z PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (JPZ) čas 60 min; max 50 bodů (30 % celé přijímací zkoušky)
 3. MOTIVAČNÍ POHOVOR V ČESKÉM A ANGLIVKÉM JAZYCE (ŠPZ) čas cca 10 min; max 56 bodů (34 % celé přijímací zkoušky)
 4. HODNOCENÍ PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (ŠPZ) max. 10 bodů (což je 6 % celé přijímací zkoušky)

 

Kritéria ŠPZ: Pohovor

Sebeprezentace (max. 19 bodů)

Uchazeč se představí a sdělí o sobě relevantní informace (základní osobní údaje, ale i své zájmy a úspěchy). Prezentuje svoji osobu věcně, konkrétně a přiměřeně sebevědomě. Reflektuje své silné a slabé stránky

Motivace (max. 19 bodů)

Uchazeč předloží důvody pro výběr gymnázia (proč chce studovat právě u nás, doloží tak přibližnou znalost naší nabídky) a argumentuje, proč by ho škola měla přijmout (čím může být on škole přínosem). Dále prezentuje alespoň přibližnou představu svého budoucího směřování a svých cílů, kterých chce dosáhnout ve studijním i pracovním životě.

Jazyková kultura projevu (max. 18 bodů)

Uchazeč se vyjadřuje kultivovaně, jeho výpověď je v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. V AJ se navíc hodnotí schopnost vést konverzaci v angličtině, gramatika a slovní zásoba.

 

Kritéria ŠPZ: Hodnocení předchozího vzdělávání

             5 bodů za: prospěch na závěrečném vysvědčení ve školním roce 22/23 na ZŠ (příp. z adekvátního ročníku víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně.

5 bodů za: prospěch na pololetním vysvědčení ve školním roce 23/24 na ZŠ (příp. z adekvátního ročníku víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně.

Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol, budou poslední dvě vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně. Vedle zahraničního vysvědčení je přílohou k přihlášce též překlad do českého jazyka.

Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.

 

Podmínky přijetí: 2. kolo

JPZ z ČJ – minimum 20 bodů (z max 50). Při zisku 19 a méně bodů z českého jazyka nesplnil uchazeč kritéria a nebude přijat ke studiu.

JPZ z matematiky – minimum 15 bodů (z max 50). Při zisku 14 a méně bodů z matematiky nesplnil uchazeč kritéria a nebude přijat ke studiu.

Motivační pohovor – minimum 35 bodů (z max 56). Při zisku 34 a méně bodů z pohovoru v ČJ a AJ nesplnil uchazeč kritéria a nebude přijat ke studiu.

O přijetí uchazečů rozhodne pořadí uchazečů podle celkového součtu bodů získaných během řízení. V případě rovnosti bodů se pořadí stanoví postupně dle:

 1. výsledek z pohovoru v anglickém jazyce (ŠPZ);
 2. výsledek z JPZ z českého jazyka;
 3. výsledek z JPZ z matematiky;
 4. počet bodů za prospěch na vysvědčení ze ZŠ
 5. prioritizace 1. Slovanského gymnázia na přihlášce

 Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky ředitelka školy podle doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení je uchazeč, respektive jeho zákonný zástupce, povinen doložit k přihlášce. Bude akceptováno pouze doporučení od školského poradenského zařízení. Úprava přijímací zkoušky u cizinců se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Školné pro 1. ročník 2024/2025 je stanoveno na 100 000,- Kč za školní rok.

 

Termíny školní přijímací zkoušky a organizace ŠPZ ve 2. kole

 • pondělí 10. června 2024
 • úterý 11. června 2024

Přesný čas a místo konání ŠPZ bude uvedeno na pozvánce k přijímací zkoušce, kterážto bude zaslána elektronicky do 31. května 2024. Pokud bude uchazeč nemocen nebo se nebude moci z jiných vážných důvodů dostavit k přijímacímu řízení v řádném termínu, omluví zákonný zástupce uchazeče výkonnému řediteli školy příslušným potvrzením nejdéle do tří pracovních dnů od data (ne)konání zkoušky.

Výsledky řádného kola PZ zveřejní ředitelka školy na veřejně dostupném místě 21. června 2024. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn anonymně pod registračním číslem na webu školy po dobu alespoň 15 dní. Možnost nahlížet do spisu v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu budou moci účastníci řízení a jejich zákonní zástupci v termínu od 18. – 20. 6. od 9.00 do 11.00 hod a pro náhled do spisu je třeba se předem objednat v sekretariátu školy (viz kontakt níže).

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, zákonní zástupci jej obdrží na schůzce s vedením školy, kteréžto čas a místo konání budou upřesněny spolu se seznamem přijatých. Odvolání proti rozhodnutí výsledků přijímacího řízení lze podat ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů zveřejnění výsledků.

Úmysl nastoupit ke vzdělávání zákonný zástupce přijatého uchazeče potvrdí písemně a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí.

Přihláška

Formulář přihlášky je ke stažení na webových stránkách školy, na www.msmt.cz, případně www.cermat.cz. Preferovaným způsobem je elektronická přihláška prostřednictvím DIPSY.

K přihlášce nepožadujeme dokládat lékařské potvrzení. Potvrzení lékaře se vyžaduje jen u žáků se ZPS.

Přihlášku do 2. kola je nutné dodat nebo odeslat do systému v termínu od 19. do 24 května 2024;

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita prostřednictvím systému www.dipsy.cz).
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami (osobně, poštou, datovou schránkou).

Kontakt

Bc. Matouš Sikora
vedoucí studijního oddělení
tel: 777 884 880
e-mail: info@slovgym.cz

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+