1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Přijímací řízení

1.Slovanské gymnázium vyhlašuje přijímací řízení pro dálkovou formu studia 

Podání přihlášek do 8.června 2022

Přijímací řízení: 14.června 2022

Přihláška (zelená) pro dálkovou formu studia je k dispozici níže.

Pozvánky budou zaslány v elektronické podobě zákonným zástupcům uvedeným na přihlášce.

Přijímací řízení bude probíhat podle kritérií pro „dálkové studium“.

Těšíme se na vás

 

 

1.Slovanské gymnázium vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízeni pro školní rok 2022/23

Podání přihlášek do druhého kola: do 9.5.2022

Vzhledem k velkému počtu uchazečů, termín přijímacích zkoušek je stanoven pro tyto dny: 11.5., 12.5., 13.5.

Pozvánky s přesným datem přijímací zkoušky budou zaslány 10.5. 2022 na emailovou adresu zákonného zástupce, která byla uvedena v přihlášce.

Přijímací řízení bude probíhat podle uvedených kritérií pro 2.kolo.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Denní studium

Název oboru: Gymnázium

Kód oboru: 79-41-K/41

Forma vzdělávání: denní

Délka studia: čtyřleté

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 90

 

V případě nízkého počtu přijatých uchazečů do třídy s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce, budou uchazeči automaticky přeřazeni do třídy s výukou v českém jazyce. Nejmenší počet uchazečů pro otevření třídy je 8.

 

Části přijímacího řízení:

Jednotná přijímací zkoušky

 • písemný test ze vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura
 • písemný test ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

Obsah jednotné zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

V souladu s ustanovením § 20 odst. 4 školského zákona u uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, bude ověřena formou pohovoru znalost českého jazyka, jež je nezbytná pro vzdělávání v oboru gymnázium.

Školní přijímací zkouška 

 • písemný test z anglického jazyka (ŠPZAJ)
 • písemný test ze všeobecných znalostí (ŠPZVZ)
 •  pohovor v českém jazyce (ŠPZČAJ) – pohovor probíhá formou strukturovaného rozhovoru s ředitelkou školy
 • hodnocení předešlého vzdělávání – do hodnocení z předešlého vzdělávání se budou započítávat vysvědčení z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, popřípadě odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, popřípadě odpovídajících posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, se považuje: umístění v okresním, krajském a vyšším kole následujících vědomostních soutěží: Olympiáda v českém jazyce, Konverzační soutěže v cizích jazycích (AJ, NJ, FJ, pouze celostátně organizované soutěže vyhlašované MŠMT s postupovými koly), Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Logická olympiáda), kterých se uchazeč zúčastnil v 6. – 9. ročníku základní školy. Doklad o umístění v uvedených odborných soutěžích (diplom či jeho kopie, výsledková listina potvrzená organizátorem, popř. kopie ověřená základní školou) předloží uchazeč nebo jeho zákonný zástupce řediteli školy nejpozději do 1. března 2021. Doklad je součástí přihlášky ke vzdělávání.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky jsou:

 1. řádný termín: pondělí 12. dubna 2022
 2. řádný termín: úterý 13. dubna 2022

 

 1. náhradní termín: středa 10. května 2022
 2. náhradní termín: čtvrtek 11. května 2022

 

 

Přihlášky na střední školy

Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče (a příp. zákonného zástupce). Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí. Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na studijní oddělení osobně nebo ji zaslat poštou na adresu Masná 700/13, 110 00 Praha 1.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen.

Termín podání přihlášky pro 1.kolo přijímacího řízení: 1. března 2022

Aktuální tiskopis přihlášky pro denní i dálkovou formu jsou ke stažení níže.

 

Prominutí zkoušky z českého jazyka

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.

 

Toto pravidlo platí jak při konání jednotné přijímací zkoušky, tak školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy a je-li její součástí ověření znalosti českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se u těchto osob ověří rozhovorem.

 

Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy dodaného spolu s přihláškou. Posouzení hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, je v kompetenci ředitele školy na základě jím vyhlášených kritérií přijímacího řízení.

Originál žádosti (ke stažení níže) se předkládá s přihláškou a je její součástí.

20.05.2022
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+