1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Přijímací řízení

Chcete přestoupit na 1. Slovanské gymnázium z jiné střední školy?

V případě Vašeho zájmu o přestup na 1. Slovanské gymnázium je nutné postupovat následujícím způsobem:

1) domluvit si osobní schůzku s vedením školy

2) připravit si na tuto schůzku potřebné dokumenty:

  1. a) vyplnit žádost o přestup (ke stažení na webových stránkách gymnázia)
  2. b) přinést všechna vysvědčení ze středoškolského vzdělání

Na základě výsledků z předchozího středního vzdělávání stanoví ředitelka gymnázia předměty, ze kterých budete konat rozdílové zkoušky.

V případě úspěšného vykonání rozdílových zkoušek a volného místa v daném ročníku Vám bude předáno rozhodnutí o přijetí a po podpisu smlouvy o vzdělávání se stanete žákem 1. Slovanského gymnázia.

Přijímací řízení

Řádně vyplněné přihlášky se přijímají do 1. března 2020!

Přihlášku je možné odevzdat osobně na studijním oddělení gymnázia nebo zaslat poštou na adresu Masná 700/13, 110 00 Praha 1.

Části přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška – státní část:

  • Český jazyk
  • Matematika

Žák cizinec v souladu s § 60b zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění skládá na žádost podanou ředitelce školy jednotnou přijímací zkoušku pouze z předmětu matematika. Znalost českého jazyka u žáka cizince bude ověřena při motivačním pohovoru vlastní části přijímacího řízení.

Vlastní přijímací zkouška (14. a 15. 4.) 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky:

  • Písemný test z anglického jazyka
  • Písemný test ze všeobecných znalostí
  • Motivační pohovor

Při motivačním pohovoru bude přihlíženo především k předchozím studijním výsledkům a úspěchům, k úrovni vyjadřovacích schopností a k motivaci ke studiu.

Státní část přijímací zkoušky tvoří 62,5 % přijímací zkoušky. Všechny části interní části přijímací zkoušky mají stejnou váhu.

Chcete se na zkoušku co nejlépe připravit? Zapište se do přípravných kurzů.

Kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímací zkoušky

Uchazeč získá alespoň 30 bodů v součtu obou částí státní části přijímací zkoušky, v každé dílčí části vlastní části přijímací zkoušky získá minimálně 5 bodů.

Přijat bude maximální počet přijímaných uchazečů, kteří řádně ukončili 9. ročník základní školy a dosáhli nejvyššího počtu bodů v součtu obou částí přijímacího řízení a zároveň splnili všechna kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímacího řízení.

Žák hlásící se ke studiu na gymnáziu, který získal základní vzdělání ve škole mimo území České republiky, může podat žádost ředitelce gymnázia o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Ředitelka školy ověřuje znalost českého jazyka u těchto žáků formou pohovoru během vlastních přijímacích zkoušek gymnázia.

Maximální počet přijímaných uchazečů je 50.

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání se vyhlašují do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, a to zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů na webových stránkách školy (www.slovgym.cz) a na nástěnce školy pod evidenčním číslem uchazeče . Přijatým i nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy škola zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Konkrétní informace a termíny přijímacích zkoušek budeme doplňovat průběžně.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+