1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení do dálkového studia

Vážení rodiče, milí uchazeči,

ředitelka školy vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do dálkového studia, které proběhne 28. 6. 2021.

Přihlášky je možné odevzdat osobně na studijním oddělení školy vždy pouze v časech 14 – 16:00 h. nebo zaslat na adresu školy Masná 700/13, 110 00 Praha 1. Příjem přihlášek je možný nejpozději do 25. 6. 2021.

Části přijímacího řízení:
– písemný test ze všeobecných znalostí (max. 37 bodů)
– písemný test z anglického jazyka (max. 37 bodů)– motivační pohovor v českém a v anglickém jazyce (max. 26 bodů)

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací zkoušky – dodatek

Dle Opatření obecné povahy ze dne 7. května 2021 se

doplňuje následující:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve šk. roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve SŠ po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Denní studium

Název oboru: Gymnázium

Kód oboru: 79-41-K/41

Forma vzdělávání: denní

Délka studia: čtyřleté

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

 

V případě nízkého počtu přijatých uchazečů do třídy s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce, budou uchazeči automaticky přeřazeni do třídy s výukou v českém jazyce. Nejmenší počet uchazečů pro otevření třídy je 8.

 

Části přijímacího řízení:

Jednotná přijímací zkoušky

 • písemný test ze vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura
 • písemný test ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

Obsah jednotné zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

V souladu s ustanovením § 20 odst. 4 školského zákona u uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, bude ověřena formou pohovoru znalost českého jazyka, jež je nezbytná pro vzdělávání v oboru gymnázium.

Školní přijímací zkouška

 • motivační pohovor v českém a anglickém jazyce – pohovor probíhá formou strukturovaného rozhovoru s ředitelkou školy a s vyučujícím cizího jazyka
 • hodnocení předešlého vzdělávání – do hodnocení z předešlého vzdělávání se budou započítávat vysvědčení z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, popřípadě odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, popřípadě odpovídajících posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, se považuje: umístění v okresním, krajském a vyšším kole následujících vědomostních soutěží: Olympiáda v českém jazyce, Konverzační soutěže v cizích jazycích (AJ, NJ, FJ, pouze celostátně organizované soutěže vyhlašované MŠMT s postupovými koly), Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Logická olympiáda), kterých se uchazeč zúčastnil v 6. – 9. ročníku základní školy. Doklad o umístění v uvedených odborných soutěžích (diplom či jeho kopie, výsledková listina potvrzená organizátorem, popř. kopie ověřená základní školou) předloží uchazeč nebo jeho zákonný zástupce řediteli školy nejpozději do 1. března 2021. Doklad je součástí přihlášky ke vzdělávání.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky jsou:

 1. řádný termín: pondělí 3. května 2021
 2. řádný termín: úterý 4. května 2021

 

 1. náhradní termín: středa 2. června 2021
 2. náhradní termín: čtvrtek 3. června 2021

 

Dálkové studium

Název oboru: Gymnázium

Kód oboru: 79-41-K/41

Forma vzdělávání: dálkové

Délka studia: čtyřleté

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

 

Prokázání zdravotní způsobilosti se pro daný obor nevyžaduje.

Části přijímacího řízení:

Jednotná přijímací zkouška se pro tuto formu vzdělávání nekoná

Školní přijímací zkouška 

 • a) písemný test z anglického jazyka (ŠPZAJ)
 • b) písemný test ze všeobecných znalostí (ŠPZVZ)
 • c) pohovor v českém jazyce (ŠPZČAJ) – pohovor probíhá formou strukturovaného rozhovoru s ředitelkou školy

Obsah školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. 

Termíny a forma konání školní přijímací zkoušky jsou:

 1. řádný termín: středa 5. května 2021, distančně
 2. řádný termín: čtvrtek 6. května 2021, distančně

 

 1. náhradní termín: středa 2. června 2021, distančně
 2. náhradní termín: čtvrtek 3. června 2021, distančně

Pozn.: Platforma pro konání distanční přijímací zkoušky bude upřesněna v zaslané pozvánce k přijímacím zkouškám.

 

Přihlášky na střední školy

POZOR! Na přihláškách pro školní rok 2020/2021 byl na zadní stranu tiskopisu doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro označení nehodnoceného druhého pololetí školního roku 2019/2020.

Tiskopisy z předchozích let jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejm. o přiložení doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a doplnění výše uvedeného školního roku.

Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče (a příp. zákonného zástupce). Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí. Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na studijní oddělení osobně nebo ji zaslat poštou na adresu Masná 700/13, 110 00 Praha 1.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen.

Termín podání přihlášky pro 1.kolo přijímacího řízení: 1. března 2021

Aktuální tiskopis přihlášky pro denní i dálkovou formu jsou ke stažení níže.

 

Prominutí zkoušky z českého jazyka

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.

 

Toto pravidlo platí jak při konání jednotné přijímací zkoušky, tak školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy a je-li její součástí ověření znalosti českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se u těchto osob ověří rozhovorem.

 

Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy dodaného spolu s přihláškou. Posouzení hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, je v kompetenci ředitele školy na základě jím vyhlášených kritérií přijímacího řízení.

Originál žádosti (ke stažení níže) se předkládá s přihláškou a je její součástí.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+