1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Přijímací řízení

Výsledky II. kola přijímacího řízení budou vzhledem k masivnímu zájmu zveřejněny do
22. 5. 2023 ve 13h.

 


 

Pozvánka k přijímacím zkouškám

 Vážení rodiče, milí uchazeči,

 

Ve školou stanoveném termínu byla 1. Slovanskému gymnáziu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky doručena Vaše přihláška ke studiu – vzdělávání. Škola tímto zahájila právní řízení o Vašem přijetí do 1. ročníku vzdělávání v oboru 79-41-K/41 Gymnázium.

 

 

Sděluji Vám, že jsem na dny 17. a 18. května 2023 vyhlásila konání školní přijímací zkoušky – pohovorů.

 

Kromě této zkoušky se v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou konala jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s Opatřením obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6).

 

 

Tímto zvu Vaši dceru / Vašeho syna / svěřence k absolvování této zkoušky dle níže uvedeného časového harmonogramu.

 

Školní přijímací zkouška se koná

ve středu 17. 5. 2023 a ve čtvrtek 18.5.2023 od 14 hodin

v budově školy na adrese Masná 700/13, Praha 1 – Staré Město.

 

 

 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

 

 

Harmonogram ani přesné pořadí studentů není pevně dáno. Jednotlivé pohovory budou vedeny komisí vždy se skupinou 3-5 uchazečů.

 

Pozn.: Pohovor v českém a anglickém jazyce probíhá formou strukturovaného rozhovoru se zástupcem školy a s vyučujícím anglického jazyka.

Před přijímací zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost buď průkazem s fotografií (pas, lítačka, ISIC karta aj.), nebo potvrzením ze své ZŠ obsahujícím jméno, příjmení, datum narození, fotografii uchazeče a razítko ZŠ s podpisem zástupce školy.

 

 

 

Ředitelka školy vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení na 17. 5. 2023 a 18. 5. 2023.

Přihlášky s výsledky didaktických testů zasílejte na adresu školy, do datové schránky nebo odevzdávejte osobně  v době od 8:30 – 16:00 na sekretariát školy, nejpozději dne 12. 5. 2023.

Uchazeč bude hodnocen na základě bodů:

 • Pokud nebudou dodány výsledky JPZ Cermat, nemůžeme přihlášku akceptovat!
 • Dále se započítává 1-10 bodů za průměr známek z vysvědčení z 8. a 1. pol 9. třídy a max. 14 bodů za každé umístění na 1. – 5. místě v jakékoliv předmětové olympiádě během 6. – 9. ročníku ZŠ, resp. ze srovnatelných ročníků víceletého gymnázia, (Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž DDM v programování) – umístění musí být doloženo originálem nebo ověřenou kopií diplomu a odevzdáno jako příloha přihlášky.
 • Motivační pohovor v českém a anglickém jazyce – max. lze získat 42 bodů
  • hodnotí se způsob vyjadřování, schopnost sebeprezentace, motivace ke studiu na gymnáziu, v AJ se hodnotí i slovní zásoba, porozumění dotazu, skladba vět aj.
  • Proběhne ve dnech 17. a 18. 5. 2023.

Dále se často ptáte…

 • Potvrzení od lékaře není třeba.
 • Posíláte-li do datové schránky (cpxczm8), přihláška ani Výpis výsledků didaktických testů (CERMAT) nemusí být konvertován.
 • Přijmáme celkově 60 žáků.
 • Školné i přes inflaci zůstává na dosavadní úrovni! (65 000,- za šk. rok  program výuky v ČJ / 85 000,-  vybrané předměty v AJ)

Těším se na Vás.e

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

a vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

 

Ředitelka 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do oboru vzdělávání Gymnázium.

 

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou – denní forma vzdělávání

Počet přijímaných:                          60

Název studijního oboru:               Gymnázium

Kód:                                                      79-41-K/41

Forma studia:                                   denní

Délka studia:                                     4 roky

 

Zájemci o studium do čtyřletého oboru vzdělávání podávají pro první kolo přijímacího řízení

přihlášku ke studiu do 1. března 2023 na adresu školy Masná 700/13, 110 00 Praha 1.

Přihlášku ke studiu je možné doručit osobně do uvedeného data do 15.00 hodin nebo

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb s razítkem nejpozději 1. 3. 2023.

Pro podání přihlášky ke studiu je potřeba použít platný formulář (přihláška s růžovým

podtiskem). Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.

 

Kritéria přijímacího řízení

Přijímací řízení proběhne v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, s vyhláškou č. 353/2016 Sb.,

o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v jejich

aktuálním znění.

Potřebné doklady:

 • Přihláška ke vzdělávání s dokladem pro splnění povinné školní docházky, tj. ověřená

kopie vysvědčení z předposledního ročníku vzdělávání a výpis z vysvědčení vydaný

v 1. pololetí posledního ročníku nebo jeho úředně ověřená kopie.

Vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou.

 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro

nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími

potřebami.

 • Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo

ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole.

 

Uchazeči o studium – cizinci

 • Předpokladem k přijetí uchazeče je ukončení základní povinné docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před ukončením povinné školní docházky. Při ukončení povinné školní docházky v zahraniční škole v 9. ročníku základního vzdělávání musí uchazeč doložit osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikaci) zahraničního vysvědčení v České republice (čj. MŠMT-37438/2018-1).
 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole, mimo území České republiky, při

přijímacím řízení ke vzdělávání škola prověří pohovorem znalost českého jazyka,

která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 školského

zákona).

 • Výsledek hodnocení z českého jazyka je vyjádřen – způsobilý/nezpůsobilý vzdělávání

v českém jazyce.

 • Cizinci doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání.

Uchazeči dle § 1 odst. 1 „Lex Ukrajina“ (cizinec s dočasnou ochranou), zákon č. 67/2022 Sb., o opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaném invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina pro školství) ve znění účinném od 30. 6. 2022 a dle Opatření obecné povahy – přijímací řízení pro cizince podle Lex Ukrajina, ve znění účinném od 27. 10. 2022:

 • Uchazeč může nahradit doklad o splnění povinné školní docházky čestným

prohlášením, pokud tento doklad nemá.

 • Uchazeč pokud nechce konat zkoušku z českého jazyka, může požádat o prominutí.

Žádost nemusí být podána společně s přihláškou (čl. 1 odst. 1 opatření obecné povahy).

 • Společně se žádostí doloží, že je cizincem (dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina a čl. 1 odst. 4 opatření obecné povahy), postačí prostá kopie.

Vysvědčení z posledního ročníku ZŠ se předkládá škole nejpozději při zahájení vzdělávání.

 

Jednotná přijímací zkouška

řádný termín:                    13. 4. 2023 a 14. 4. 2023

náhradní termín:              10. 5. 2023 a 11. 5. 2023

 

 1. písemný test ze vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura
 2. písemný test ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

 

Přesný čas konání jednotné přijímací zkoušky každý zájemce o studium obdrží v pozvánce k JPZ. Pozvánka bude uchazeči zaslána nejpozději 14 dní před termínem konání jednotné přijímací zkoušky. Zkouška se bude konat v Masné ulici 700/13. Pokud se uchazeč pro vážné důvody k jednotné zkoušce v určeném termínu nemůže dostavit, může nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit ředitelce školy. Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací zkoušky.

 

Školní přijímací zkouška

Motivační pohovor v českém a anglickém jazyce – pohovor probíhá formou strukturovaného rozhovoru s ředitelkou školy a s vyučujícím cizího jazyka – max. lze získat 42 bodů

 • hodnotí se způsob vyjadřování, schopnost sebeprezentace, motivace ke studiu na gymnáziu, v AJ se hodnotí i slovní zásoba, porozumění dotazu, skladba vět aj.

Hodnocení předešlého vzdělávání – do hodnocení z předešlého vzdělávání se budou započítávat vysvědčení z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku – max. lze získat 10 bodů

 

POČET BODŮ PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH
10 1,00
9 1,10 – 1,20
8 1,21 – 1,30
7 1,31 – 1,40
6 1,41 – 1,50
5 1,51- 1,60
4 1,61 – 1,70
3 1,71 – 1,80
2 1,81 – 1,90
1 1,91 – 2,00

 

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, se považuje umístění v okresním, krajském a vyšším kole následujících vědomostních soutěží: Olympiáda v českém jazyce, Konverzační soutěže v cizích jazycích (AJ, NJ, FJ, pouze celostátně organizované soutěže vyhlašované MŠMT s postupovými koly), Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Logická olympiáda), kterých se uchazeč zúčastnil v 6. – 9. ročníku základní školy.

 • doklad o umístění v uvedených odborných soutěžích (diplom či jeho kopii, výsledkovou listinu potvrzenou organizátorem, popř. kopii ověřenou základní školou) předloží uchazeč nebo jeho zákonný zástupce řediteli školy nejpozději do 1. března 2023. Doklad je součástí přihlášky ke vzdělávání.
 • max. lze získat 14 bodů
OKRESNÍ KOLO
1. místo 5 bodů
2. místo 4 body
3. místo 3 body
4. místo 2 body
5. místo 1 bod
KRAJSKÉ A VYŠŠÍ KOLO
1. místo 8 bodů
2. místo 7 bodů
3. místo 6 bodů
4. místo 5 bodů
5. místo 4 body

 

Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení

Hodnocením jednotlivých kritérií žák může získat celkem 166 bodů

  1. Kritérium – jednotná přijímací zkouška; maximálně 100 bodů za jednotnou přijímací zkoušku: 50 bodů CJL a 50 bodů za MAT
  2. Kritérium – školní přijímací zkouška; maximálně 42 bodů (viz výše).
  3. Kritérium – vysvědčení; maximálně 10 bodů (viz tabulka výše).
  4. Kritérium – maximálně 14 bodů za soutěže a mimoškolní činnost (viz tabulka výše).

Pořadí uchazečů je stanoveno na základě součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů. Vydání rozhodnutí 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem nejpozději 2. 5. 2023 ve škole v  Masné ulici 700/13 a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí uchazečů se nezasílají. Ředitelka školy zašle rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

Uchazeč a zákonný zástupce mají právo podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, dne 2 7. 4. 2023 od 8.00 do 15.00 hodin nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí o přijetí.

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ (§ 60 g, odst. 1, školského zákona). Lhůta pro odevzdání zápisového lístku uchazečem řediteli školy činí 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen. Vrácení zápisového lístku není možné s výjimkou případu, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Zápisový lístek cizincům, kteří nejsou žáky ZŠ v ČR, vydává krajský úřad příslušný podle místa pobytu na území ČR, pokud na území ČR cizinec nepobývá, podle sídla školy, do které se hlásí (§ 60 g, odst. 6, školského zákona). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle § 60g odstavce 6 školského zákona, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 Odvolací řízení

Odvolací lhůta činí 3 dny ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání zasílá uchazeč o studium ředitelce školy. Odvolací řízení bude probíhat v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.).

Dálkové studium

NEOTEVÍRÁME, nabízíme možnost individuálního studijního plánu.

Další kola přijímacího řízení

Ředitelka střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného počtu žáků.

 

 

Schéma JPZ

26. 1. 2023
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+