1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

2_Kolo_Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení Výsledky_přijímacího_řízení

Ředitelka gymnázia vyhlásila 2. kolo školních přijímacích zkoušek (anglický jazyk, všeobecný přehled, pohovor v českém a anglickém jazyce), který proběhne 24. června 2020.

Přihlašování probíhá na základě řádně vyplněné přihlášky odevzdané v sekretariátu naší školy. Učinit tak můžete každý den od 8:00 do 16:00.

 

MŠMT oznámilo aktualizované termíny přijímacích zkoušek vč. časového schématu

Školní přijímací zkouška (anglický jazyk, všeobecný přehled, pohovor v českém a anglickém jazyce)

 • 3.červen – uchazeči, kteří konají JPZ na 1SG 8.6.2020
 • 5.červen – ostatní uchazeči

Jednotná přijímací zkouška (matematika a český jazyk)

 • 8.červen – řádný termín
 • 23.červen – náhradní termín

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly školou zaslány dne 18.5.2020 na adresy zákonných zástupců uchazečů uvedených v přihláškách. V případě, že v přihláškách byly uvedeny i emailové adresy a datové schránky zák. zástupců, pozvánky byly zaslány také touto cestou.

Neobdrželi-li jste pozvánku k přijímacím zkouškám ani jednou z výše uvedených cest, neprodleně kontaktujte sekretariát školy (info@slovgym.cz, 777 884 880).

Výsledky přijímacích zkoušek

 • Řádný termín – nejpozději červen (dle zpřístupnění výsledků Centrem)
 • Náhradní termín –  červen

Termín pro podání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do 23. června. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Termín pro odevzdání zápisového lístku při konání přijímací zkoušky v náhradním termínu je do 3. července.

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Tiskopis žádosti o nové rozhodnutí bude zaslán spolu s rozhodnutím o nepřijetí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

Základní informace k ochraně zdraví  v průběhu přijímací zkoušky

V souladu s pozvánkou se uchazeč dostaví na zkoušku ve stanovený čas. Uchazeč z rizikových skupin se může dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce. O skutečnosti, že uchazeč patří do rizikové skupiny, informujte nejpozději den před konáním zkoušky sekretariát školy na tel. čísle 777 884 880 nebo emailové adrese info@slovgym.cz. Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám. Uchazeč odevzdá při vstupu do budovy čestné prohlášení.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Všichni uchazeči musí nosit ve společných prostorách roušky. Každý uchazeč musí mít s sebou sáček na uložení roušky.  V případě, že bude mít uchazeč před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest, nesmí do školy vstupovat.

Zákonný zástupce řádně omluví nepřítomnost uchazeče u příjímací zkoušky nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky ředitelce školy. Potom má uchazeč právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem. Pokud se příznaky infekce dýchacích cest objeví v průběhu vlastní přijímací zkoušky, bude okamžitě kontaktován zákonný zástupce uchazeče a bude s ním dohodnuto jeho převzetí.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např.
 • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 • při protinádorové léčbě,
 • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se na celkovém hodnocení podílí 66,67%. Celkové hodnocení za oba testy (ČJL a MAT) představuje součet lepších bodových hodnocení.

Školní přijímací zkouška (ŠPZ) se na celkovém hodnocení podílí 33,33%

 1. písemný test z anglického jazyka (ŠPZAJ) – max. 10 bodů
 2. písemný test ze všeobecných znalostí (ŠPZVZ) – max. 10 bodů
 3. pohovor v českém a anglickém jazyce (ŠPZČAJ) – max. 20 bodů
 4. hodnocení předešlého vzdělávání (HPV) – max. 10 bodů (zohlední se prostý aritmetický průměr prospěchu z 2. pololetí ročníku ZŠ, popřípadě  odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií a průměrného prospěchu žáka v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, popřípadě odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, popřípadě odpovídajících posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky; známka z chování se do průměru nezapočítává)

HPV

počet bodů průměrný prospěch
10 1,00
9 1,10 – 1,20
8 1,21 – 1,30
7 1,31 – 1,40
6 1,41 – 1,50
5 1,51- 1,60
4 1,61 – 1,70
3 1,71 – 1,80
2 1,81 – 1,90
1 1,91 – 2,00
0 2,01 – více

 

Je-li uchazeč v přechozím vzdělávání hodnocen slovně, postupuje se v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 školského zákona, tj. škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace a při přijímacím řízení se pak vychází z této klasifikace.

Uchazeči, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol, budou poslední dvě vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené. V případě, že nebude hodnocení uvedené na zahraničním vysvědčení odpovídat hodnocení dle školského zákona, bude pro potřeby výpočtu průměru z celkového hodnocení převedeno ředitelkou školy v souladu s platnou legislativou.

Pro potřeby přijímacího řízení každému uchazeči budou přiděleny body podle vzorce:

JPZ + ŠPZAJ + ŠPZVZ + ŠPZČAJ + HPV

Uchazeči budou přijati podle pořadí, které bude určeno bodovým součtem, a to tak, že prvním bude uchazeč s nejvyšším součtem bodů, v předpokládaném počtu 50. V případě shodného celkového počtu získaných bodů o přijetí rozhoduje vyšší součet bodů za zkoušky z českého jazyka a literatury a  z matematiky (JPZ).

Kritéria a maximální dosažitelný počet bodů v dílčích částech:

JPZ =  100 bodů (max. 50 bodů za  ČJL; max. 50 za MAT)

ŠPZAJ = 10 bodů

ŠPZVZ = 10 bodů

ŠPZČAJ = 20 bodů

HPV = 10 bodů

 

Informace pro uchazeče – cizí státní příslušníky

Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 20, odstavec 4 se osobám, které nejsou státními příslušníky České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, při přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání těchto osob v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří pohovorem.

Doplňující podmínky k přijetí ke studiu na 1.Slovanském gymnáziu a JŠ s právem SJZ pro uchazeče – cizí státní příslušníky:

 1. Absolvování jazykové přípravy českého jazyka v rozsahu minimálně 80 hodin.
 2. Ověření základní gramotnosti z českého jazyka školní zkouškou, a to nejpozději do 30 dnů od nástupu ke studiu.
 3. Rozšiřující a upevňující znalosti z českého jazyka se budou nadále od počátku řádného studia realizovat průběžným zdokonalovacím studiem.
 4. Nejpozději v den nástupu ke studiu předložit oprávnění k pobytu na území České republiky.

Chcete přestoupit na 1. Slovanské gymnázium z jiné střední školy?

V případě Vašeho zájmu o přestup na 1. Slovanské gymnázium je nutné postupovat následujícím způsobem:

1) domluvit si osobní schůzku s vedením školy

2) připravit si na tuto schůzku potřebné dokumenty:

 1. a) vyplnit žádost o přestup (ke stažení na webových stránkách gymnázia)
 2. b) přinést všechna vysvědčení ze středoškolského vzdělání

Na základě výsledků z předchozího středního vzdělávání stanoví ředitelka gymnázia předměty, ze kterých budete konat rozdílové zkoušky.

V případě úspěšného vykonání rozdílových zkoušek a volného místa v daném ročníku Vám bude předáno rozhodnutí o přijetí a po podpisu smlouvy o vzdělávání se stanete žákem 1. Slovanského gymnázia.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+