!! Vyhlášení druhého kola PŘ !!

12.05.2023

Ředitelka školy vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení na 17. 5. 2023 a 18. 5. 2023.

Přihlášky s výsledky didaktických testů zasílejte na adresu školy, do datové schránky nebo odevzdávejte osobně  v době od 8:30 – 16:00 na sekretariát školy.

Uchazeč bude hodnocen na základě bodů:

 • Pokud nebudou dodány výsledky JPZ Cermat, nemůžeme přihlášku akceptovat!
 • Dále se započítává 1-10 bodů za průměr známek z vysvědčení z 8. a 1. pol 9. třídy a max. 14 bodů za každé umístění na 1. – 5. místě v jakékoliv předmětové olympiádě během 6. – 9. ročníku ZŠ, resp. ze srovnatelných ročníků víceletého gymnázia, (Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž DDM v programování) – umístění musí být doloženo originálem nebo ověřenou kopií diplomu a odevzdáno jako příloha přihlášky.
 • Motivační pohovor v českém a anglickém jazyce – max. lze získat 42 bodů
  • hodnotí se způsob vyjadřování, schopnost sebeprezentace, motivace ke studiu na gymnáziu, v AJ se hodnotí i slovní zásoba, porozumění dotazu, skladba vět aj.
  • Proběhne ve dnech 17. a 18. 5. 2023, oba dny od 14:00 do 18:00 bez pevného harmonogramu (živé pořadí).

Dále se často ptáte…

 • Potvrzení od lékaře není třeba.
 • Posíláte-li do datové schránky (cpxczm8), přihláška ani Výpis výsledků didaktických testů (CERMAT) nemusí být konvertován.
 • Přijámáme celkově 60 žáků.
 • Školné i přes inflaci zůstává na dosavadní úrovni! (65 000,- za šk. rok standardní program / 85 000,-  vybrané předměty v AJ)
 • Výsledky II. kola přijímacího řízení budou pro masivní zájem zveřejněny až 22. 5. 2023, 13h.

Těšíme se na Vás.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+