Informace pro žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků – distanční výuka

1.10.2020

Od pondělí 5. října 2020 bude v souvislosti s nařízením vlády 1.SG uzavřeno pro žáky a škola přejde na distanční formu vzdělávání.

Vzdělávání bude poskytováno následovně:

Výuka žáků v denní formě vzdělávání bude probíhat dle upraveného rozvrhu hodin pro jednotlivé třídy. Žáci a jejich zákonní zástupci budou informováni prostřednictvím systému Bakalář a emaily třídních učitelů, které vyučovací hodiny budou probíhat online prostřednictvím prostředí Teams 365 Microsoft. Pro zbývající hodiny  budou žákům zadávány úkoly a pokyny k samostatnému studiu doma prostřednictvím systému Bakalář, event. budou zaslány na email.

Komunikace žáků a zákonných zástupců se školou bude možná po celou dobu DFV i  telefonicky nebo emailem.

Účast na online výuce je povinná pro všechny žáky školy. Pokud se některý ze žáků nebude moci zúčastnit online výuky ve stanoveném rozsahu, je povinen zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka tuto absenci omluvit dle školního řádu.

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků bude obdobné jako při běžné výuce. Žáci budou hodnoceni průběžně i na závěr klasifikačního období známkami.

V případě potřeby osobní konzultace s vyučujícím, je přítomnost žáka ve škole možná pouze po předchozí domluvě a za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření.

Forma distanční výuky v prostřední Teams se nám osvědčila již na jaře. Proto se této situace nebojíme a věříme, že ji všichni zvládneme.

 

doc. Taťjana Pergler, Ph.D.

ředitelka gymnázia

 

30.09.2020

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+