SlovGym pomáhá

9.12.2022

Bezmocný, ale ne beznadějný
Život pražské komunity bezdomovců je těžký, ale existují způsoby, jak pomoci. Několik
organizací poskytuje zboží a služby, které pomáhají zlepšit situaci, v níž se lidé bez domova
potýkají, a zavádějí se systémy, které lidem umožní pomáhat prostřednictvím darů.
Od listopadu tohoto roku naše škola pomáhá nevládní organizaci „Friendship Prague“,
anglicky mluvící síti Čechů a expatů, která poskytuje podporu a přátelství lidem v nouzi v
Praze.
Dobrovolnický program organizuje paní učitelka Rodríguez, která se schází se čtyřmi studenty a
jedním rodičem naší školy na náměstí Churchilla. Během dobrovolnictví připravují každou
sobotu dopoledne kolem osmdesáti sáčků potravin a zdravotních balíčků, které nevládní
organizace distribuuje.
Jako škola věříme, že si každý zaslouží stejný respekt ohledně své situace. Proto děláme
kompromisy v pomoci těm, kteří nás potřebují.
Pokud se chcete do dobrovolnického programu zapojit, neváhejte a napište nám na email:
hidalgo@slovgym.cz pro více informací. Budeme rádi, když budete s námi!

 

Helpless but not hopeless
Life for Prague’s homeless community is hard, but there are ways to help. Several
organizations provide goods and services to help improve the situation facing homeless
people, and schemes are being introduced to allow people to help through donations.
Since November of this year, our school has been helping the NGO “Friendship Prague”, an
English-speaking network of Czechs and Expats that provide support and friendship to
people in need in Prague.
The volunteer program is organized by Ms Rodríguez, who reunites with four students and
one parent of our School at Namesti Churchilla. During the volunteer, they prepare around
eighty bags of food and health kits distributed by the NGO every Saturday morning.
As a school, we believe everyone deserves equal respect regarding their situation. Thus,
that is why we compromise in helping those who need us.
If you would like to join the volunteer program, do not hesitate and email:
hidalgo@slovgym.cz to gather more information. We will be happy to have you with us!

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+