Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole

13.04.2021

Vážení uchazeči,

přijímací zkoušky na SŠ se řídí mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení o negativním výsledků testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
– negativní test a
– žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve SŠ, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané ZŠ na uchazečům e-mail).

Stejnou povinnost umožnit testování žáka pro přijímací řízení má také kmenová střední škola, pokud je uchazeč již žákem jiné střední školy (v případě, že je uchazeč žákem víceletého gymnázia).

V případě, že uchazeč o střední vzdělání není žákem základní školy nebo jiné střední školy, mohou využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo středních škol.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek
Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek
V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.
Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve SŠ
Termín JPZ a školní přijímací zkoušky (řádný) – 3. a 4. května 2021
Termín testování na ZŠ – 27. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu)

Termín JPZ a školní přijímací zkoušky (náhradní) – 2. a 3. června 2021
Termín testování na ZŠ – 26. a 27. května 2021

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+