Evropská unie

19.07.2018

 

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Podpora vzdělávání na 1SG

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008310

 

Dne 1. 1. 2018 byla zahájena realizace projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro více rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, podpořeného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Stručná charakteristika projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů; společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Cílovými skupinami podporovanými tímto projektem jsou pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků a dále žáci školy.

Realizace projektu 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+