1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Projekty a spolupráce

Evropské strukturální a investiční fondy

Název projektu: Výzva 54 1SG

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002023

Období realizace projektu: 09/2020– 12/2022

 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Toho bude dosaženo skrze následující aktivity: dvojjazyčný asistent pedagoga, doučování dětí s OMJ, třídní projekt jednorázový pro 1 třídu, čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí a komunitně osvětové setkání.

 

Evropské strukturální a investiční fondy

Název projektu: Otevřené, multikulturní, proinkluzivní 1. Slovanské gymnázium

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001357

Období realizace projektu: 09/2019 – 05/2021

 

Popis projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem předkládaného projektu je nadále vzdělávat, vychovávat a připravovat studenty na další život, kteří budou schopni samostatně vytvářet, plánovat a realizovat své další působení ve společnosti. Naším posláním je vychovávat takové mladé lidi, kteří, mimo jiné, nebudou hodnotit ostatní podle jejich původu, řeči, životního směru, ale především pouze na základě vzájemného dialogu.

Projekt

ŠABLONY II 1SG

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016914 je zaměřen na personální podporu a společné vzdělávání žáků.

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy

Multikulturalita na Slovanském gymnáziu
OP Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000082

Stručná charakteristika projektu:

Dne 1. 7. 2016 byla zahájena realizace projektu Multikulturalita na Slovanském gymnáziu, podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha pól růstu.

Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a rozvoje studentů a pedagogů v multikulturním prostředí Slovanského gymnázia a klade si za cíl představení a propojování odlišných socio-kulturních prostředí, z nichž pochází více než polovina studentů školy. Projektové aktivity odrážejí každodenní situace a témata řešená v rámci multikulturní společnosti, dochází k rozšíření a doplnění vzdělávacích osnov a realizaci řady doplňkových aktivit nad rámec běžné výuky. Projekt je realizován za aktivní účasti studentů, pedagogů a řady přizvaných odborníků ve spolupráci s multikulturním pracovníkem a expertem na zavádění inkluzivních metod do výuky i dalších zástupců veřejného sektoru, cizojazyčných či etnických komunit žijících v ČR vč. rodinných příslušníků, což umožňuje posouvat hranice interkulturního rozvoje i vnímání studentů a pedagogů nad rámec školního prostředí.

Cílem projektu je podpořit v rámci tříd realizaci projektů, aktivit a činností směřujících ke vzájemnému poznávání, symbioticky při naplňování vzdělávacích osnov s přesahem do sociokulturní roviny, vždy s důrazem na společný cíl a přidanou hodnotu spolupráce v heterogenním týmu; prohloubit zájem o získávání znalostí o vlivu historického, kulturního či politického vývoje na současnou společnost, nacházet společné paralely a vnímat současný svět jako globální prostor z pohledu hledání spojujících zájmů, nacházení překvapivých spojení, vazeb, inspirací vedoucích k vědomí, že rozmanitost je cestou k růstu, že vzdělání v podobě znalostí, osobní zkušenost a otevřenost bez předsudků je zdrojem veškerého dalšího rozvoje a poznání; naučit studenty vytvářet vlastní zkušenosti a názory, vyhledávat relevantní informace, zohledňovat pluralitu názorů a postojů, stavět na nich své závěry a představy o světě a jejich roli v něm; neocenitelné zkušenosti našich pedagogů dlouhodobě profesně působících v multikulturním prostředí přetavit ve zdroj inspirace pro další účastníky aktivně působící na poli vzdělávání, rozvoje a podpory integrace.

Realizace projektu: 1.7.2016 – 31.6.2018

Ke stažení: metodika pro inkluzivní výuku

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy 

Kulturně pestrý svět 1. Slovanského gymnázia

OP Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000349

Dne 1. 1. 2018 byla zahájena realizace projektu Kulturně pestrý svět 1. Slovanského gymnázia, podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha pól růstu.

Stručná charakteristika projektu:

Základní myšlenkou celého projektu je uchopení kulturní odlišnosti ze všech různých pohledů s cílem nacházení společně sdílených hodnot a zároveň otevření se pro inspiraci a obohacení, jako klíči k porozumění a empatii.

Projekt doplňuje a rozšiřuje stávající aktivity v kulturně různorodém prostředí Slovanského gymnázia. Realizace představuje vybrané aktivity a aktivně zapojuje jak studenty, z nichž více než 50 % stvoří žáci s odlišným mateřským jazykem, tak pedagogické pracovníky.

Cílem projektu se posílit spolupráci primárně mezi studenty se zapojením pedagogů a širším okruhem zástupců rodin, spolupracujících organizací, místní samosprávy. Aktivity projektu směřují k podpoře přirozené a nenásilné integrace zahraničních studentů a systematické přípravě českých studentů na střet s jinými sociokulturními vlivy, představovanými jejich spolužáky, v rámci jejich osobnostního rozvoje za účelem přispění k vytváření multikulturního a dialogu otevřeného prostředí.

Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 7. 2019

Ke stažení: Kulturně pestrý svět 1. Slovanského gymnázia, Příručka pro žáky

 

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podpora vzdělávání na 1SG

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008310

 

Dne 1. 1. 2018 byla zahájena realizace projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro více rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, podpořeného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Stručná charakteristika projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů; společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Cílovými skupinami podporovanými tímto projektem jsou pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků a dále žáci školy.

Realizace projektu 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Evropské strukturální a investiční fondy

Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem spojené s jeho radikální inovací

Naše škola se také zapojila do projektu Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem spojené s jeho radikální inovací

(registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299), jehož cílem je vytvoření a praktické ověření komplexního systému péče o kvalitu edukace a integrace žáků s odlišným mateřským jazykem ve spolupráci učitelů z praxe, oborové didaktiky, edukační a korpusové lingvistiky.

Další spolupráce

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FFUK
ÚČJTK se věnuje zkoumání mnoha jazykovědných oblastí. Nabízí studium Českého jazyka a literatury, nebo Češtiny v komunikaci neslyšících v bakalářském a navazujícím magisterském specializačním studijním programu, nebo v navazujícím magisterském oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka.

Ústav umožňuje našim studentům podílet se na sestavování jazykových korpusů, v oblasti pedagogiky podporuje další vzdělávání našich učitelů. Ústav vysílá na naše gymnázium studenty oboru Učitelství na pedagogickou praxi.
http://ucjtk.ff.cuni.cz/

 

Partnerství a členství  

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+