1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Projekty a spolupráce

Název projektu: Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2024

Období realizace projektu: 01/2024 – 12/2024

V rámci projektu budou realizovány aktivity:

  1. Nepřestáváme se vzdělávat – umožňující zajištění vzdělávacích potřeb managementu i pedagogických pracovníků školy
  2. Učíme se česky – zaměřující se na podporu vzdělávání českého jazyka pro děti, žáky a studenty z Ukrajiny

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Program na podporu nultých ročníků na středních školách v rámci integrace ukrajinské mládeže ve věku 15-19 let na území hl. m. Prahy na školní rok 2023/2024 č. II

Období realizace projektu: 1. 9. 2023 – 30. 6. 2024

V rámci projektu budou pořádány přípravné kurzy ČDJ, jejichž cílem je zvýšit předpoklady pro studium ukrajinské mládeže na českých středních či vysokých školách.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Tento projekt je podporován UNICEF. Názory vyjádřené na této webové stránce nereflektují automaticky stanovisko a postoje organizace UNICEF. Prezentace materiálu (včetně map) neznamená  vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany UNICEF na legální status jakékoliv země, oblasti, politické entity nebo hranic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Název projektu: Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023

Období realizace projektu: 01/2023 – 12/2023

V rámci projektu budou realizovány aktivity:

1. Nepřestáváme se vzdělávat – umožňující zajištění vzdělávacích potřeb managementu i pedagogických pracovníků školy

 

2. Učíme se česky – zaměřující se na podporu vzdělávání českého jazyka pro děti, žáky a studenty z Ukrajiny

3. Finanční gramotnost na 1SG – zaměřující se na podporu rozvoje finanční gramotnosti žáků

 

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Letní jazykové kurzy ČDJ 

Číslo projektu: 0011/16/UKR_LJK/2023

Období realizace projektu: 31.7.2023 – 1.9.2023

Cílem kurzů je zvýšení jazykových dovedností dětí cizinců migrujících u Ukrajiny v českém jazyce, přispění k eliminaci jejich předčasných odchodů ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka a zároveň podpora jejich začlenění v kolektivu vrstevníků.

Realizace aktivity byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

Název projektu: Adaptační skupiny 1SG II 

Číslo projektu: 0071/14/UKR_AS/2023

Období realizace projektu: 1.1.2023 – 30.6.2023

Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem. Jejich cílem je podpora rozvoje jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, adaptace, socializace, duševní pohoda a duševní zdraví dětí cizinců migrujících z Ukrajiny.

Realizace aktivity byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Název projektu: Students of Slovanske Gymnasium studying in Malta

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA122-SCH-000035685

Období realizace: 15. 12. 2021 – 14. 6. 2023

Děkujeme Domu zahraniční spolupráce a Evropské unii za umožnění zahraničního studijního pobytu našim studentkám a studentům v rámci programu ERASMUS+.

 

 

 

 

 

Název projektu: Šablony – Slovanské gymnázium

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003557

Období realizace projektu: 02/2023 – 01/2025

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

 

Spolufinancováno Evropskou unií.

 

Název projektu: Adaptační skupiny 1SG 

Číslo projektu: 0027/17/UKR_AS2/2022

Období realizace projektu: 1.9.2022 – 31.12.2022

 

Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem. Jejich cílem je podpora rozvoje jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, adaptace, socializace, duševní pohoda a duševní zdraví dětí cizinců migrujících z Ukrajiny.

Realizace aktivity byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

 

Název projektu: Digitalizace 1SG

Název programu: Realizace investice komponenty 3.1 Národního plánu obnovy

Číslo projektu: 0017/DIGIPROPAST/2022

Období realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022

 

Účelem dotace je pořízení mobilních digitálních technologií, které přispějí k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Digitální učební pomůcky na 1SG

Název programu: Realizace investice komponenty 3.1 Národního plánu obnovy

Číslo projektu: 0015/DIGIPOMUCKY/2022

Období realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022

 

Účelem dotace je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

 

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

 

             

 

 

 

Název projektu: Podpora výuky češtiny jako druhého jazyka

 

Číslo projektu: 0084/15/UKR_JK/2022

Období realizace projektu: 04/2022– 08/2022

 

Cílem projektu je realizace intenzivní podpory rozvoje dovedností v českém jazyce pro děti cizince migrující z Ukrajiny formou intenzivní jazykové přípravy. Účelem je zvýšení jazykových dovedností žáků v českém jazyce a eliminace předčasných odchodů ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka.

 

Realizace aktivity byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Název projektu: Doučování na 1SG 

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Číslo projektu: 0104/DOUCOVANI_SKOLY/2022

Období realizace projektu: 1.1.2022 – 31.8.2022

 

Cílem projektu je doučování žáků v souvislosti s negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 ve školním roce 2021/2022, 2020/2021 a druhé polovině školního roku 2019/2020.

Aktivity se zaměří především na kompenzaci vzdělanostních ztrát a snížení vzniklých vzdělanostních nerovností a to prostřednictvím individuálního nebo skupinového doučování žáků školy. Realizace aktivit bude probíhat primárně prezenční formou a bude zaměřena především na stěžejní předměty v rámci školního vzdělávacího programu.

 

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

 

             

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy

Název projektu: Výzva 54 1SG

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002023

Období realizace projektu: 09/2020– 12/2022

 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Toho bude dosaženo skrze následující aktivity: dvojjazyčný asistent pedagoga, doučování dětí s OMJ, třídní projekt jednorázový pro 1 třídu, čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí a komunitně osvětové setkání.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

V rámci projektu Výzva 54 1SG se uskuteční následující akce:

Odborně zaměřené tematické setkání na téma Zastavíme globální migraci rozvojovou pomocí?, přednáší Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. z IMS, FSV UK – termín konání 5.4.2022, od 13:45 h.

Odborně zaměřené tematické setkání na téma Žáci s OMJ, termín konání 16.12.2022, od 15:30 h.

Komunitně osvětové setkání na téma Turecko – země na pomezí dvou kontinentů, termín konání 2.11.2022, od 15:30 h.

Dojmy pedagogů ze stáže ve Finsku

Evropské strukturální a investiční fondy

Název projektu: Otevřené, multikulturní, proinkluzivní 1. Slovanské gymnázium

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001357

Období realizace projektu: 09/2019 – 12/2021

 

Popis projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem předkládaného projektu je nadále vzdělávat, vychovávat a připravovat studenty na další život, kteří budou schopni samostatně vytvářet, plánovat a realizovat své další působení ve společnosti. Naším posláním je vychovávat takové mladé lidi, kteří, mimo jiné, nebudou hodnotit ostatní podle jejich původu, řeči, životního směru, ale především pouze na základě vzájemného dialogu.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu Otevřené, multikulturní, proinkluzivní 1SG se uskuteční následující akce:

Odborně tematické setkání na téma prezentace aktivit projektu – pedagogické stáže v zahraničí, termín konání 1.12.2021, od 15:45 h.

Odborně tematické setkání na téma prezentace aktivit projektu – podpora a začleňování žáků s OMJ, termín konání 8.12.2021, od 16:00 h.

Komunitně osvětové setkání na téma Multikulturní Vánoce, termín konání 17.12.2021, od 14:00 h.

Dojmy pedagogů ze stáže ve Španělsku

Dojmy pedagogů ze stáže ve Finsku

Projekt

ŠABLONY II 1SG

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016914 je zaměřen na personální podporu a společné vzdělávání žáků.

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy

Multikulturalita na Slovanském gymnáziu
OP Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000082

Stručná charakteristika projektu:

Dne 1. 7. 2016 byla zahájena realizace projektu Multikulturalita na Slovanském gymnáziu, podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha pól růstu.

Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a rozvoje studentů a pedagogů v multikulturním prostředí Slovanského gymnázia a klade si za cíl představení a propojování odlišných socio-kulturních prostředí, z nichž pochází více než polovina studentů školy. Projektové aktivity odrážejí každodenní situace a témata řešená v rámci multikulturní společnosti, dochází k rozšíření a doplnění vzdělávacích osnov a realizaci řady doplňkových aktivit nad rámec běžné výuky. Projekt je realizován za aktivní účasti studentů, pedagogů a řady přizvaných odborníků ve spolupráci s multikulturním pracovníkem a expertem na zavádění inkluzivních metod do výuky i dalších zástupců veřejného sektoru, cizojazyčných či etnických komunit žijících v ČR vč. rodinných příslušníků, což umožňuje posouvat hranice interkulturního rozvoje i vnímání studentů a pedagogů nad rámec školního prostředí.

Cílem projektu je podpořit v rámci tříd realizaci projektů, aktivit a činností směřujících ke vzájemnému poznávání, symbioticky při naplňování vzdělávacích osnov s přesahem do sociokulturní roviny, vždy s důrazem na společný cíl a přidanou hodnotu spolupráce v heterogenním týmu; prohloubit zájem o získávání znalostí o vlivu historického, kulturního či politického vývoje na současnou společnost, nacházet společné paralely a vnímat současný svět jako globální prostor z pohledu hledání spojujících zájmů, nacházení překvapivých spojení, vazeb, inspirací vedoucích k vědomí, že rozmanitost je cestou k růstu, že vzdělání v podobě znalostí, osobní zkušenost a otevřenost bez předsudků je zdrojem veškerého dalšího rozvoje a poznání; naučit studenty vytvářet vlastní zkušenosti a názory, vyhledávat relevantní informace, zohledňovat pluralitu názorů a postojů, stavět na nich své závěry a představy o světě a jejich roli v něm; neocenitelné zkušenosti našich pedagogů dlouhodobě profesně působících v multikulturním prostředí přetavit ve zdroj inspirace pro další účastníky aktivně působící na poli vzdělávání, rozvoje a podpory integrace.

Realizace projektu: 1.7.2016 – 31.6.2018

Ke stažení: metodika pro inkluzivní výuku

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy 

Kulturně pestrý svět 1. Slovanského gymnázia

OP Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000349

Dne 1. 1. 2018 byla zahájena realizace projektu Kulturně pestrý svět 1. Slovanského gymnázia, podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha pól růstu.

Stručná charakteristika projektu:

Základní myšlenkou celého projektu je uchopení kulturní odlišnosti ze všech různých pohledů s cílem nacházení společně sdílených hodnot a zároveň otevření se pro inspiraci a obohacení, jako klíči k porozumění a empatii.

Projekt doplňuje a rozšiřuje stávající aktivity v kulturně různorodém prostředí Slovanského gymnázia. Realizace představuje vybrané aktivity a aktivně zapojuje jak studenty, z nichž více než 50 % stvoří žáci s odlišným mateřským jazykem, tak pedagogické pracovníky.

Cílem projektu se posílit spolupráci primárně mezi studenty se zapojením pedagogů a širším okruhem zástupců rodin, spolupracujících organizací, místní samosprávy. Aktivity projektu směřují k podpoře přirozené a nenásilné integrace zahraničních studentů a systematické přípravě českých studentů na střet s jinými sociokulturními vlivy, představovanými jejich spolužáky, v rámci jejich osobnostního rozvoje za účelem přispění k vytváření multikulturního a dialogu otevřeného prostředí.

Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 7. 2019

Ke stažení: Kulturně pestrý svět 1. Slovanského gymnázia, Příručka pro žáky

 

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podpora vzdělávání na 1SG

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008310

 

Dne 1. 1. 2018 byla zahájena realizace projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro více rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, podpořeného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Stručná charakteristika projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů; společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Cílovými skupinami podporovanými tímto projektem jsou pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků a dále žáci školy.

Realizace projektu 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Evropské strukturální a investiční fondy

Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem spojené s jeho radikální inovací

Naše škola se také zapojila do projektu Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem spojené s jeho radikální inovací

(registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299), jehož cílem je vytvoření a praktické ověření komplexního systému péče o kvalitu edukace a integrace žáků s odlišným mateřským jazykem ve spolupráci učitelů z praxe, oborové didaktiky, edukační a korpusové lingvistiky.

Další spolupráce

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FFUK
ÚČJTK se věnuje zkoumání mnoha jazykovědných oblastí. Nabízí studium Českého jazyka a literatury, nebo Češtiny v komunikaci neslyšících v bakalářském a navazujícím magisterském specializačním studijním programu, nebo v navazujícím magisterském oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka.

Ústav umožňuje našim studentům podílet se na sestavování jazykových korpusů, v oblasti pedagogiky podporuje další vzdělávání našich učitelů. Ústav vysílá na naše gymnázium studenty oboru Učitelství na pedagogickou praxi.
http://ucjtk.ff.cuni.cz/

 

Partnerství a členství  

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+